‍"පවුරක උරුමය" ග්‍රන්ථය එලි දැක්වීම-2017

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ගාලු උරුමය පදනමේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස "පවුරක උරුමය" ග්‍රන්ථය දොරට වැඩීම 2017.02.01 දින පෙ.ව.9.30 ට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී ගරු දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට ගාලු උරුමය පදනමේ කළමණාකරණ මණ්ඩල නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ද, මහාචාර්ය කේ.ඩී. පරණවිතාන මැතිතුමා ද, ගාලු උරුමය පදනමේ සියලුම කාර්යය මණ්ඩලයද, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මාධ්‍යවේදී නිලධාරින් ද සහභාගි විය.

"පවුරක උරුමය" ග්‍රන්ථය ‍‍ෙළුතිහාසික ගාලු කොටුවෙහි වැදගත් ස්ථාන 34 ක තොරතුරු අන්තර්ගත කර ඇත. රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්ය කේ.ඩී. පරණවිතාන මහතා විසින් ග්‍රන්ථය සංස්කරණය කර ඇත. මෙම ග්‍රන්ථය රුපියල් 400.00 ක වටිනාකමට කොටුව, බාලදක්ෂ මාවතේ පිහිටි ගාලු උරුම කේන්ද්‍රයෙන් ලබා ගැනිමට සියලු පහසුකම් සලසා ඇත. "පවුරක උරුමය" ග්‍රන්ථය දැනට සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යය වලින් නිකුත් කර ඇති අතර තව නොබෝ දිනකින් ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් ද නිකුත් කිරිමට නියමිතය.

 

What’s New

GHF Promulgation GHF Promulgation... To Get Details About Galle Fort ..... Click ... Read more
Galle Heritage Centre Galle Heritage Centre...   Information Centre of Galle Heritage Foun... Read more
Special News...   NOTICE   Restriction on Vehicle Entry E... Read more
News... From 01st of October 2017, Passage Limits are... Read more

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Last Update: 12-06-2018.