ලෝක උරුම ගාලු කොටුවේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කරනු ලබන ප්‍රජා සත්කාරයන්ට කෘතගුණ දැක්වීම.

ගාලු උරුමය පදනමේ අධීක්ෂණය යටතේ පහත නම් සඳහන් ආයතන විසින් ස්වකැමැත්තෙන් ලෝක උරුම ගාලු කොටුව තුල පිහිටා ඇති භූමි ප්‍රදේශයන් හි තණකොළ කපා නඩත්තු කටයුතු සිදු කරගෙන යනු ලැබේ.

ලෝක උරුම ගාලු කොටුව පිරිසිදුව , අලංකාරව තබා ගැනීමට මෙම ආයතන වලින් දක්වන මහඟු සේවයට ගාලු උරුමය පදනමේ කෘතඥතාවය හිමි වේ.

 

ආයතනය තණකොළ කපා නඩත්තු කිරිම් වලට අදාල බිම් තීරු
1. ඩෙකෝ පුද්ගලික ආයතනය.අංක 44, ලයිට් හවුස් වීදිය,කොටුව,ගාල්ල.

නව කොටු දොරටුව ඉදිරිපස බිම් තීරු දෙක


2. ඇම්බෙසිඩර් හවුස් විලා,අංක 60, ප්‍රදීපාගාර වීදිය,කොටුව,ගාල්ල.

ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට සිට හිරු අට්ටාලය දක්වා ඉහල මහල සහ එතැන් සිට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ගොඩනැගිල්ල දක්වා


3. ගෝල් ෆෝට් හෝටලය,අංක 28,පල්ලිය විදිය,කොටුව,ගාල්ල.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ගොඩනැගිල්ල අසල සිට සමනල ක්‍රිඩාංගනය ආරම්භයේ කොටු පවුර මුදුනත කොටස දක්වා


4. පෙඩ්ලර් ඉන්,පෙඩ්ලර් වීදිය,කොටුව,ගාල්ල

සුධර්මාලය පිටිය අවසානයේ සිට ට්‍රයිටන් යුධ කාමරය දක්වා


5. අමන්ගල්ල හෝටලය,කොටුව,ගාල්ල

ඝන්ඨාර කුළුණ ළඟ සිට ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපස දක්වා උඩු මහල සහ පහත මහල


6. ඉන්දියන් හට් ආයතනය, රෑම්පාට් වීදිය,කොටුව,ගාල්ල.

කොඩිගල මුර අට්ටාලය අසල සිට ප්‍රදීපාගාරය දක්වා බිම් තීරුව


7. ඕකිඩ් හවුස් ආයතනය,28/ඒ,රෝහල් විදිය,කොටුව,ගාල්ල. ප්‍රදීපාගාරය අසල සිට ලංකා බැංකු ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය ඉදිරිපිට දක්වා බිම් තීරුව.
 

What’s New


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Last Update: 28-03-2018.